ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ | Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Human Trafficking Cases


NITIVAJRA

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาลซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวน การคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย การทำงานของพนักงานอัยการ การตรวจเอกสารสำนวนเบื้องต้นเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นเอกสาร องค์ประกอบฟ้องที่จำเป็น ขั้นตอนการดำเนินคดีในศาล ตลอดจนปัญหาที่พบ และเทคนิคการแก้ปัญหานั้น ๆ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้

2. ผู้เรียนสามารถคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย

3. ผู้เรียนสามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาคุมสำนวน การยื่นคำร้องหรือเอกสารต่าง ๆ ในคดีค้ามนุษย์ได้

4. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบคำฟ้องคดีค้ามนุษย์ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลได้

6. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้

7. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายสุรเชษฐ์ เณรบำรุง
ตำแหน่ง : อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll