ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ | Knowledge of Criminal Justice System in Conducting Corruption and Misconduct Cases


NITIVAJRA

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นก่อนฟ้องจนถึงการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการในชั้นพิจารณาสำนวน การตรวจเอกสาร การทำความเห็นและคำสั่งคดี บทกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี การบรรยายฟ้อง และขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาล ตลอดจนปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎหมายคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเภทของคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถระบุเขตอำนาจศาล อายุความ ระยะเวลาการดำเนินคดีตามกฎหมาย ตรวจเอกสารในสำนวนและพิจารณาสำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. ผู้เรียนสามารถทำความเห็นและคำสั่ง และระบุองค์ประกอบความผิด ร่างคำฟ้องคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถระบุขั้นตอนการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นศาล

5. ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาทั่วไปที่พบในการปฏิบัติงานและสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาในการทำงานทั่วไปที่พบในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นก่อนฟ้อง การสั่งคดี ตลอดจนการดำเนินคดีในชั้นศาลได้

6. ผู้เรียนสามารถนำหลักการในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นายอรินทัต ศรีขจรลาภ
ตำแหน่ง : อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : cojustice.th@gmail.com
พัฒนาวิชาโดย สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll