ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Open Mind! สื่อใหม่แบบข้ามขอบเขตและการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์|Open Mind! Cross-Boundary New Media and Creative Public Relations|OpenMind! 跨域新媒介與創意公關


NOU

คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรม “ปรุงแต่งสีสัน” ที่สำคัญที่สุดระหว่างองค์กรกับหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด การจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้รับถูกดึงดูดอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 30 วินาที และทำการเผยแพร่ไปยังสื่อประเภทต่าง ๆ ได้นั้น นับเป็นงานที่สำคัญที่สุด ดังนั้น ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความยากลำบากขึ้นทุกวันเช่นนี้ การจะทำอย่างไรจึงจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ฟันฝ่ากับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพื่อก่อเกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่ของการรับรู้ ความเข้าใจและการเห็นพ้องของผู้รับต่อเจ้าของธุรกิจ จึงเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน รายวิชานี้จะเป็นการอธิบายตั้งแต่สื่อรูปแบบใหม่ที่กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันต้องเผชิญหน้า การบูรณาการแบบข้ามขอบเขต และมุมมองของสื่อรูปแบบใหม่เพื่อดำเนินการปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ โดยแนวคิดนี้ประการสำคัญ คือ การใช้วิธีการง่าย ๆ ในการถอดโครงสร้างสภาพแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลากหลาย พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผ่านกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องเหล่านี้และอาศัยมันในการเปิดความคิดและสร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียน

ภาษา: ภาษาจีน(Chinese)中文

คำบรรยาย: ภาษาไทย/English /ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文) /ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ(简体中文)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่

2. เข้าใจความจำเป็นของกิจกรรมบูรณาการแบบข้ามขอบเขต

3. รู้วิธีใช้สื่อที่หลากหลายและการบูรณาการแบบข้ามขอบเขต ในการพัฒนากิจกรรมการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

4. ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรมาใช้ในการปฏิบัติจริง

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนที่มีความสนใจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ข้ามขอบเขต รวมถึงภาษาจีนธุรกิจ ล้วนสามารถเข้าร่วมได้

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

Week1:R.I.P. สื่อของการสื่อสารแบบดั้งเดิม (R.I.P. Traditional Communication Media)

Week2:ความต้องการและความปรารถนาเดิมที่เป็นนิรันดร์(Original Demands and Desires are Eternal)

Week3:การเรียกหาวิสัยทัศน์ใหม่แบบข้ามขอบเขต(Call for Cross-disciplinary New Media)

Week4:สตาร์ทพลังใหม่ของสื่อใหม่(Re-ignite the Power of New Media)

Week5:คืนชีวิต :พลังขับทางใจของการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์(Activation: Creative PR Power of Caring)

Week6:เกิดใหม่ :พลังขับเคลื่อนของการประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์(Rebirth: Creative PR Power of Action)

เกณฑ์การวัดผล

ได้คะแนนเกิน 60 คะแนนถือว่าผ่าน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. การทดสอบออนไลน์ (Online quizzes, 75%) : 6 สัปดาห์แรกมีการทดสอบออนไลน์ ผู้เรียนสามารถทำการตอบคำถามออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

2. รายงานปลายภาค (Final report, 25%) : มีการออกแบบหัวข้อจำนวนหนึ่ง ภายใต้เนื้อหาของรายวิชา ผู้เรียนกรุณาส่งมอบรายงานปลายภาคตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉิน ซื่อ จิ้น

Assistant Professor, Dr. Shih-Chin Chen

-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและจัดการแฟชั่น มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (St. John’s University) ไต้หวัน

-รองนายกสมาคมส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ และการค้า สาธารณรัฐจีน

Course Staff Image #2

รองศาสตราจารย์ ดร. เฉิน อี้ เสวียน

Associate Professor, Dr. Yih-Shyuan Chen

-รองศาสตราจารย์และหัวหน้าสาขาวิชา Digital literature and arts มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (St. John’s University) ไต้หวัน

Course Staff Image #3

อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ (Olan Sumananusorn)

On-line Instructor

-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

-นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร National Development, National Taiwan University

e-mail: linhanfa@gmail.com

CC Image

This work by National Open University (NOU) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Enroll