ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก|Business Opportunities in East Asia|擁抱東亞新商機/拥抱东亚新商机


NOU

แนะนำรายวิชา

อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มีจำนวนประชากร 1 ใน 10 ของโลก และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งของตลาดใหม่ หลังจากที่มีการรวมกลุ่มกันเป็น “ ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ประกอบกับนโยบาย “1 แถบ 1 เส้นทาง” (One Belt One Road) ของประเทศจีน ทำให้ทุกประเทศมุ่งลงทุนในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศจีน สำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจหรือทำงานในภูมิภาคนี้ จะต้องระมัดระวังและมีความรู้และเข้าใจเรื่องใดบ้าง รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน โดยจะแนะนำข้อมูลด้านการพัฒนาของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมข้ามพรมแดน (Cross-Border Industry) และกรณีศึกษาของ“สตาร์ทอัพ” (Startup) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้

ภาษา:

ภาษาจีน(Mandarin)中文

คำบรรยาย:

ภาษาไทย / English / ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม(繁體中文) / ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ(简体中文)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในอาเซียน

2. เข้าใจจุดแข็งและความท้าทายของการพัฒนาของประเทศกลุ่มอาเซียนในอนาคต

3. รู้จักอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

4. เข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อจะได้ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจและการทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน

5. เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีน

6. เข้าใจจุดแข็งและและความท้าทายของการพัฒนาของประเทศจีนในอนาคต

7. เข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อจะได้ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจและการทำงานในประเทศจีน

8. เข้าใจการพัฒนาและความท้าทายในอนาคตของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของไต้หวัน

9. เข้าใจประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและจุดแข็งของอุตสาหกรรมไต้หวัน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้เรียนในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน

2. เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจหรือนักศึกษาสาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ที่สนใจด้านอาเซียนและจีน

แนะนำผู้สอน

Course Staff Image #1

Prof. Shangmao Chen

ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตาจารย์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฝ๋อกวง ประวัติการศึกษา ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (NCCU) ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการสมาคมแลกเปลี่ยนความร่วมมือไทย-ไต้หวัน คณะกรรมการสมาคมอาเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งไต้หวัน ความเชี่ยวชาญ เศรษฐกิจการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การปกครองเปรียบเทียบ เศรษฐกิจการเมือง ความสัมพันธ์ไต้หวัน-จีน การเมืองกับธุรกิจการเงิน

Course Staff Image #2

Asst. Prof. Jean Yu-Chen Tseng

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตาจารย์สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฝ๋อกวง ประวัติการศึกษา ปริญญาเอกด้านเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (NCCU) ความเชี่ยวชาญ การปกครองเปรียบเทียบ จีนศึกษา ความสัมพันธ์ไต้หวัน-จีน เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบาย นโยบายสาธารณะ

Course Staff Image #2

Asst. Prof. Hung-Chang Chen

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฝ๋อกวง ประวัติการศึกษา ปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (NCCU) ความเชี่ยวชาญ Elite Studies บริหารรัฐกิจ พฤติกรรมองค์การ การเมืองกับระบบยุติธรรม พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง การสื่อสารทางการเมือง การตลาดทางการเมืองและสื่อมวลชน

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Enroll