ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พูดภาษาจีน 300 ประโยค | Easy to Learn Mandarin (with 300 sentences)


NOU

Course Description

Course description /about course ※หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับศึกษาด้วยตนเอง หากผ่านการทดสอบมีใบประกาศนียบัตรให้! ※本課程為自學課程,若通過測驗有證書! 本課程共計十大單元,包含:您好嗎、多少錢、自我介紹、現在幾點、今天星期幾、怎麼走、餐廳、我生病了、寄信打電話、祝福語。 หนังสือเรียนประกอบไปด้วย 10 บท ได้แก่ สบายดีไหม กี่บาท แนะนำตัวเอง ตอนนี้กี่โมง วันนี้วันอะไร เดินทางอย่างไร ร้านอาหาร ฉันไม่สบายแล้ว ส่งจดหมายและโทรศัพท์ การอวยพร.

Online learning hours

The total number of learning hours, 4 Hours

Learning Objectives

1.針對在臺灣的日常生活規劃十項主題與常用句,讓你在不同主題下,輕鬆套用詞彙說出華語。 รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในไต้หวัน 10 เรื่อง ทำให้คุณได้เรียนรู้และฝึกใช้คำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาจีน

2.全中文非同步影音講述教學十個單元與同步視訊影音互動教學三次,混成式課程讓吸收效率更加倍。 การบรรยายในรูปแบบวีดิทัศน์ด้วยภาษาจีน 10 บทเรียน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

3.每課搭配生活情境動畫,將常用句重新排列,讓你從情境中再次複習華語。 ทุกบทเรียนจะมีการสร้างสถานการณ์จำลอง ฝึกฝนการเรียงประโยคที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงสถานการณ์และทบทวนภาษาจีน

...

Learner Qualifications

1.各地對華語學習有興趣的零起點或初級學生。 ผู้เรียนที่มีพื้นฐานระดับต้นหรือไม่มีพื้นฐานที่สนใจเรียนภาษาจีนจากทั่วโลก

2.居住在臺灣且對華語學習有需求的移工、新移民及其子女。 ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันหรือกลุ่มคนทำงานที่มีความต้องการเรียนรู้ภาษาจีน

3.想練習不同情境、識讀正(繁)體字、接觸更多臺灣華語用法的在臺外籍學生、國際學生。 นักศึกษาต่างชาติในไต้หวันที่สนใจฝึกฝนภาษาจีนในบริบทต่าง ๆ และสนใจเรียนรู้ภาษาจีนตัวเต็มรวมถึงไวยากรณ์ภาษาจีนในไต้หวัน

Measurement/Evaluation Criteria

Post Test/Activities/Final Test

Students who have an overall of scores not less than 70% are considered eligible to receive an online certificate.

Teacher & Course Team

Teacher CHEN

Teacher

Lucy Chen Rujue
Teaching Chinese as a Second Language, University National Taipei University of Education (M.A.)
Adjunct Lecturer,Takming University of Science and Technology

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

This work by National Open University(NOU) is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License (CC BY NC SA).

Enroll