ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | Chinese for Communication


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การเข้าพักโรงแรม การซื้อของ อาการและเครื่องดื่ม การถามทาง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 25 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถพูด ออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องชัดเจน

2. ผู้เรียนสามารถฟัง และตีความสิ่งที่ได้ฟังได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์นัฎฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์อาจารย์ http://pws.npru.ac.th/zanhehua/

อีเมลอาจารย์ zanhehua@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ Han Ying

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์อาจารย์ http://pws.npru.ac.th/honey/

อีเมลอาจารย์ honey1014@163.com


Course Staff Image #2

อาจารย์ Shen Ye

สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์อาจารย์ http://pws.npru.ac.th/leafye/

อีเมลอาจารย์ leafye@webmail.npru.ac.th


สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3334

FB สาขาวิชา https://short.npru.ac.th/sl

เว็บไซต์คณะ http://dept.npru.ac.th/hm1/index.php

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

ทีมพัฒนาสื่อ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

อาจารย์โอภาส แก้วต่าย

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/digitalart/index.php


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll