ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คอมพิวเตอร์กราฟิก | Computer Graphic


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก การตกแต่งภาพนิ่ง การวาด การสร้างภาพ 2 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพและข้อความ การใช้แสงและสีด้วยโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและแบบเวกเตอร์ และการประยุกต์ใช้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 32 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสร้างภาพกราฟิกชนิด Raster image ได้

2. ผู้เรียนสามารถสร้างภาพกราฟิกชนิด Vector image ได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิกได้

4. ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกแบบผสมระหว่าง Raster และ Vector ได้

5. ผู้เรียนสร้างกราฟิกแบบ GIF Animation ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์อาจารย์ http://pws.npru.ac.th/gowitcha

อีเมลอาจารย์ aquaz@webmail.npru.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3291

FB สาขาวิชา https://www.facebook.com/multinpru

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/multi

เว็บไซต์คณะ http://sc.npru.ac.th

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll