ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม | Digital Technology and Innovation


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์

4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sc.npru.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม

อีเมลอาจารย์ supojn@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.สมเกียรติ ช่อเหมือน

อีเมลอาจารย์ tko@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์

อีเมลอาจารย์ areeratk@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/multi/index.php

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3710

เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll