ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 | Management in 21st Century


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 การเป็นผู้ประกอบการ การใช้ประโยชน์สารสนเทศ การเงินและ การลงทุน การบริหารความเสี่ยง การตลาดออนไลน์ จริยธรรมผู้ประกอบการ และกรณีศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 24 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ได้

2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ไปประยุกต์ใช้ได้

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การตลาดออนไลน์ได้

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสื่อนำเสนอทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศรีชมภู

อีเมลอาจารย์ jutamat@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

อีเมลอาจารย์ sompon@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.ธีรเดช ทิวถนอม

อีเมลอาจารย์ kikquman@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ปิยะดา คัมภิรานนท์

อีเมลอาจารย์ piyada@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์เสาวนีย์ มะหะพรหม

อีเมลอาจารย์ maansm@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์พัชรกันต์ นิมิตรศดิกุล

อีเมลอาจารย์ aae@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

อีเมลอาจารย์ assanee@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

อาจารย์วินัย บุญคง

อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/comm-art/index.php

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3710

เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll