ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพยาบาลพื้นฐาน | Fundamental of Nursing


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ ความปลอดภัยในหอผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบติดเชื้อ การบริหารยา การให้สารน้ำ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด การเตรียมเพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และฝึกทดลองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลทั้งในภาวะสุขภาพดี เสี่ยง เจ็บป่วย

2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วย การดูแลสุขอนามัย การขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ การให้ก๊าซออกซิเจน การบริหารยา การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ การใส่สายทางจมูกถึงกระเพาะอาหารและการให้อาหารทางสายให้อาหาร การพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล การพยาบาลเตรียมผ่าตัด การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยถึงแก่กรรม

3. ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการพยาบาลในหลักการพยาบาลพื้นฐานต่างๆ ได้

4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายประเด็นปัญหาที่สำคัญในการพยาบาลพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ http://nurse.npru.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญ

อีเมลอาจารย์ hathaichanok@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

อีเมลอาจารย์ serennia@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

อีเมลอาจารย์ natthaya@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

อีเมลอาจารย์ nuttaya@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์

อีเมลอาจารย์ pimsupa@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.เรียม นมรักษ์

อีเมลอาจารย์ riam@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ

อีเมลอาจารย์ saowaree@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์

อีเมลอาจารย์ supparat@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์

อีเมลอาจารย์ Thasanee@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

อีเมลอาจารย์ wanpenw@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/techno/

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3710

เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll