ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ | Innovation and Information Technology for Educational Communication and Learning


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 36 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อการสนับสนุนการผลิตสื่อได้

3. ผู้เรียนสามารถนำสื่อการเรียนรู้แต่ละประเภทไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการ ออกแบบ การสร้าง นำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงสื่อได้

5. ผู้เรียนสามารถทำการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการศึกษาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์ เศษคึมบง

อีเมลอาจารย์ thepphayaphong@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงดาว รุ่งเจริญเกียรติ

อีเมลอาจารย์ thitirat@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ ยอดสิน

อีเมลอาจารย์ napaporn@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหะ พุกศิริวงศ์ชัย

อีเมลอาจารย์ saha@webmail.npru.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ ดร.มนธิรา บุญญวินิจ

อีเมลอาจารย์ montira@webmail.npru.ac.th

ทีมผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/techno/index.php

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3710

เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. รหัสรายวิชา

    NPRU009
  2. วันเปิดเรียน

  3. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

    1 Hours per Week
Enroll