ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กระบวนการพยาบาล | Nursing Process


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

       มโนทัศน์ หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการ พยาบาล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ฝึกทดลองปฏิบัติ ประเมินภาวะสุขภาพและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ ในการดูแลแบบองค์รวม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

       จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 50 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

       1. ผู้เรียนสามารถอธิบายมโนทัศน์ หลักการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ

       2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพยาบาล การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปบันทึกทางการพยาบาล และประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล

       3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพ ได้แก่ การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษต่าง ๆ ได้

       4. ผู้เรียนสามารถอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

       นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

       เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

       ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ nurse.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์ดร.ทัศนีย์ ตริศายลักษณ์

อีเมลอาจารย์ thasanee@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐธยาน์ อังคประเสริฐกุล

อีเมลอาจารย์ nuttaya@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา สายสิทธิ์

อีเมลอาจารย์ warangkana@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลภู ถนอมสัตย์

อีเมลอาจารย์ kamollabhu@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์

อีเมลอาจารย์ wanpenw@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์

อีเมลอาจารย์ serennia@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม

อีเมลอาจารย์ natthaya@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์สุนีย์ เนตรภิญโญ

อีเมลอาจารย์ suneen@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์เสาวรี เอี่ยมละออ

อีเมลอาจารย์ saowaree@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ดวงพร ผาสุวรรณ

อีเมลอาจารย์ duangporn@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาร์ธินีย์ แสนยศ

อีเมลอาจารย์ vatinee@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

        สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์สาขาวิชา pgm.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์สมโชค เนียนไธสง

อีเมลอาจารย์ somchok@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์โอภาส แก้วต่าย

อีเมลอาจารย์ opas@webmail.npru.ac.th

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3719

        เว็บไซต์ cic.npru.ac.th

        เว็บไซต์มหาวิทยาลัย npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll