ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น | Fundamentals of Logistics and International Business


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ความสำคัญ และเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง ระบบบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา กระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารการค้า กฎระเบียบ พิธีการศุลกากร และเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 51 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ได้

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลังได้

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการการจัดการการขนส่งและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศได้

5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบพิธีการศุลกากรได้

6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีการใช้เอกสารการค้าและเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th

Course Staff Image #1

อาจารย์วัลลภา วิชะยะวงศ์

อีเมลอาจารย์ wallapa@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผศ.ดร.กนกพัชร กอประเสริฐ

อีเมลอาจารย์ kobkaew@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์นิตยา งามยิ่งยง

อีเมลอาจารย์ jnittaya@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์เฌอมินทร์ เศรษฐ์ธีราธัญ

อีเมลอาจารย์ tawitiya@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์พงศ์ชยนต์ ศรีสุวรรณ

อีเมลอาจารย์ phongchayont@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ดร.ณัฐวรรณ สมรรคจันทร์

อีเมลอาจารย์ nathawans@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

อีเมลอาจารย์ santid@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์สุปรีชญา บุญมาก

อีเมลอาจารย์ supreechaya@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

Course Staff Image #2

อาจารย์วินัย บุญคง

อีเมลอาจารย์ vinai@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #2

อาจารย์ผศ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช

อีเมลอาจารย์ marisa@webmail.npru.ac.th


Course Staff Image #2

อาจารย์ทิวาพร ทราบเมืองปัก

อีเมลอาจารย์ tivaporn@webmail.npru.ac.th


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/comm-art/index.php

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3719

        เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

        เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll