ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ | Video Production and Design


NPRU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเบื้องต้น ความสำคัญ ประโยชน์ของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ การวางแผน กระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยโปรแกรมประยุกต์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 55 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. บอกแนวความคิดและองค์ประกอบเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดิทัศน์

2. รู้จักเลือกใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อจัดการการผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้เหมาะสม

3. รู้จักเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ได้อย่างเหมาะสม

4. ออกแบบ พัฒนางานการตัดต่อวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์

5. รู้จักการเผยแพร่ผลงานสื่อวีดิทัศน์ตามช่องทางต่างๆ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://sc.npru.ac.th/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการผลิตสื่อ

Course Staff Image #1

อาจารย์ ผศ.ดร.ธัญนันทร์ สัจจะบริบูรณ์

อีเมลอาจารย์ ttaaun@webmail.npru.ac.th

สาขาวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เว็บไซต์สาขาวิชา http://pgm.npru.ac.th/multi/

ควบคุมการผลิตโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 3410 9300 ต่อ 3719

        เว็บไซต์ https://cic.npru.ac.th/

        เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.npru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll