ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การรู้สารสนเทศ |Infomation Literacy


NRRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เกี่ยวกับรายวิชา

ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)

การเรียนรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศ การกำหนดความต้องการสารสนเทศ การกำหนดแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง การใช้เครื่องมือช่วยค้น การกำหนดยุทธ์การค้น การค้นฐานข้อมูล การใช้สารสนเทศ การรวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการนำเสนอ การอ้างอิงและบรรณานุกรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 24 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง 24 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1 : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ และประเภทของสารสนเทศได้
LO2 : เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความจำเป็นของการมีทักษะการรู้สารสนเทศได้
LO3 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความต้องการและการแสวงหาสารสนเทศได้
LO4 : เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีได้
LO5 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกประเมินสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
LO6 : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอและการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
เกณฑ์การวัดประเมินผล
เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%
รายละเอียด

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิจ : 24 ชั่วโมง/3 หน่วยกิจ
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 3 ชั่วโมง
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป นักวิจัย และนักสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของการศึกษาอุดมศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

คำแนะนำในการเรียนรู้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 60%

ทีมผู้สอนและพัฒนาบทเรียนออนไลน์
Course Staff Image #1

อาจารย์วนิดา นเรธรณ์

โปรแกรมวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (duangwanida@gmail.com)

Course Staff Image #2

อาจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (yad2556@gmail.com)

Course Staff Image #3

นายสราวุฒิ พงศณัฐกรณ์

นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (supermachine00@gmail.com)

Course Staff Image #4

นางสาวสิริวัลย์ เทอดไทย

ผู้ปฏิบัติการห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (sitherdthai@hotmail.com)

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2560).
2. เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://www.arc.nrru.ac.th [29 มกราคม 2560].
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม. (2560). พิพิธภัณฑ์เมือง นครราชสีมา. [ออนไลน์].
แหล่งที่มา : http://www.koratmuseum.com/index.html [29 มกราคม 2560].

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll