ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (Business Management Professional using Excel)


NRRU

ชื่อรายวิชา

บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel
(Business Management Professional using Excel)


คำอธิบายรายวิชา

      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม การ กาหนดรูปแบบและปรับแต่งรูปแบบข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก ทั้งการเรียงลาดับข้อมูล และการกรองข้อมูล การเขียนสูตรคานวณ การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน รวมถึงฟังก์ชันทางธุรกิจ การสร้างกราฟ ประเภทต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม เป็นต้น การปรับแต่งรายละเอียดกราฟ การใช้เครื่องมือสาหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้งานกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ

ประมวลรายวิชา
โครงสร้างรายวิชา

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 2  นาที)


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนอธิบายความสำคัญและบอกวิธีการใช้งานแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel ได้
2. ผู้เรียนสามารถปรับแต่งเซลล์ข้อมูล กำหนดรูปแบบข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมถึงการสร้างและปรับแต่งกราฟประเภทต่าง ๆ ได้
3. ผู้เรียนสามารถเขียนสูตรคำนวณ ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน รวมถึงฟังก์ชันทางธุรกิจได้
4. ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้
5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel กับงานทางด้านบัญชี หรือการเงินได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

ผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ที่มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน รวมทั้งแบบทดสอบปลายภาค ได้คะแนนเก็บอย่างน้อย 70% จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์รายวิชา รับประกาศนียบัตรจากระบบ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  - กิจกรรมระหว่างเรียน 30%
  - ทดสอบย่อย 40%
  - สอบปลายภาค 30%

 ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก
ดร.ศุภชานันท์ วนภู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม
ผศ.อุษานาฏ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม
อ.ธีรศักดิ์ สังข์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม
ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม
ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา


คำแนะนำในการเรียน

  - ผู้เรียนควรจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ระบบ เพื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมตามโครงสร้างรายวิชา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ชั่วโมง
  - การเรียนจะมีส่วนของการฝึกปฏิบัติการ ซึ่งผู้เรียนควรทดลองและฝึกใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ตามที่ผู้สอนในแต่ละบทเรียนแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละบทเรียนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

  - ผู้เรียนสามารถติดต่อได้ที่ FB กลุ่มชื่อว่า "BMProUsingExcel" สำหรับติดตามและสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ของรายวิชา หรือสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ที่ e-mail : supachanun.w@gmail.com 


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. รหัสรายวิชา

    NRRU003
  2. วันเปิดเรียน

  3. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

    2-3 ชั่วโมงการเรียนรู้/สัปดาห์
Enroll