ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน | Basic Skills in The Maintenance Office


NSTRU

เกี่ยวกับวิชานี้

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต:   15 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้
ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง:  
  2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (7 สัปดาห์)
  1 ชั่วโมง (1 สัปดาห์ สุดท้าย)
ระดับของเนื้อหารายวิชา:  เนื้อหาเรียนตามอัธยาศัย
ประเภทของการเรียนในรายวิชา:   เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา:   กลาง
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :   นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป

แนะนำรายวิชา
รายวิชาทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน เป็นบทเรียนออนไลน์ ภายใต้ระบบ MOOC นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา รวมถึงการบำรุงรักษา เครื่องมืออำนวยความสะดวกในสำนักงานที่มีใช้ในการทำงานในสำนักงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องโทรสาร เป็นต้น บทเรียนนี้ จะช่วยให้นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์การขัดข้องของเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันและดูแลเครื่องใช้สำนักงานให้สามารภใช้งานได้ยาวนานและเกิดประสิทธิภาพต่องานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
  • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: เพื่อให้เกิดความรู้ลักษณะประเภทของอุปกรณ์ในสำนักงาน
  • LO2: เพื่อให้สามารถอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ในสำนักงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  • LO3: เพื่อให้สามารถอธิบายการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน
  • LO4: เพื่อให้สามารถเลือกและประยุกต์ใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน
  • LO5: เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาอาการเสียเบื้องต้นของอุปกรณ์ในสำนักงาน

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
  • ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อย 70% จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทีมผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์อภิศันย์ ศิริพันธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Email: apisan_sir@hotmail.co.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ธานี จินตสุทธิศักดิ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Email: thani.jin@gmail.com

Course Staff Image #1

อาจารย์อรวรรณ แซ่อึ่ง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Email: radypink_3000@hotmail.com

Course Staff Image #1

อาจารย์อรพรรณ อำนวยศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Email: cit2551@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll