ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

มาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล | Digital Media Production Standards


NSTRU

มาตรฐานที่จำเป็นในการผลิตสื่อดิจิทัล แนวทางการป้องกันการกระทําผิดศีลธรรมในการละเมิดสิทธิของผู้อื่น การเลือกใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ มาตรฐานการตั้งชื่อโฟลเดอร์และแฟ้มเอกสาร มาตรฐานเอกสารงานพิมพ์ มาตรฐานของสื่อดิจิทัลกับการสร้างเอกสารเว็บและการสร้างสื่อนำเสนอ มาตรฐานไฟล์เสียงในมัลติมีเดีย มาตรฐานการเตรียมภาพดิจิทัลที่มีคุณภาพ มาตรฐานไฟล์วิดีโอ มาตรฐานขนาดวิดีโอ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 57 นาที)

1. สามารถอธิบายความหมายของมาตรฐานสื่อดิจิทัลและการกำหนดมาตรฐานสื่อดิจิทัลได้

2. นำหลักการบริหารจัดการโฟลเดอร์ แฟ้มเอกสาร และเอกสารงานพิมพ์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

3. เลือกใช้มาตรฐานของสื่อดิจิทัลกับการสร้างเอกสารเว็บและการสร้างสื่อนำเสนอได้

4. สามารถอธิบายมาตรฐานเสียงในการบันทึกเสียงและการใช้งานเสียงในด้านต่าง ๆ ได้

5. สามารถบอกมาตรฐานของการเตรียมภาพดิจิทัลและเลือกใช้มาตรฐานไฟล์วิดีโอเพื่อการเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสม

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ อำนวยศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
e-Mail : Orapan_amn@nstru.ac.th

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.วิลาวัณย์ จินวรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
e-Mail: aomaam01@hotmail.com

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ชนัยชนม์ ดำศรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
e-Mail: chanaichon_dam@nstru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll