ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เครือข่ายและความปลอดภัย | Network and Security


NSTRU

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ และการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 54 นาที)

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์เครือข่าย

3. ผู้เรียนสามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณให้เกิดประโยชน์

4. ผู้เรียนสามารถนำหลักการการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.อภิศันย์ ศิริพันธ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แซ่อึ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: apisan_sir@nstru.ac.th, orawan_ray@nstru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll