ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ | LaTeX program for academic documents


NU

การใช้งานโปรแกรม LaTeX

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจรายวิชา
โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
(LaTeX program for academic documents)

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น
"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

เกี่ยวกับบทเรียน 

เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และ
สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภายในการเรียน การสอน และการทำวิจัย ให้แก่นิสิต อาจารย์ผู้ที่สนใจ
ทั่วไป

ผู้สอน(Instructors)

 

ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์

 • อาจารย์/ผู้สอน

 • รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
  (LaTeX program for academic documents)

 • Email : teeraparbc@nu.ac.th

 

นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์

 • ผู้ช่วยพัฒนาระบบ

 • รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
  (LaTeX program for academic documents)

 • Email : suwichaks@nu.ac.thวัตถุประสงค์ของรายวิชา

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม LaTeX
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการผลิตเอกสารทางวิชาการเบื้องต้นได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการสร้างเอกสารทางวิชาการที่หลากหลายได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสม สำหรับเอกสารทางวิชาการในแต่ละประเภท
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อต่อยอดได้
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมโดยใช้LaTeX ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :    10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
สื่อการเรียนรู้ :    วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :    ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :    ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :    การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
คุณสมบัติผู้เรียน :

   สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

   นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

   ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์  คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60% 

  

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll