ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน | Hybrid Building Construction


NU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ในปัจจุบันวัสดุและระบบวิธีการก่อสร้างอาคารนั้นมีมากมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทและลักษณะการใช้งานอาคาร การนำเอาวัสดุหรือเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารที่แตกต่างกันมาผสมผสานก่อสร้างอาคารยังผลให้การใช้สอยอาคารมีประสิทธิภาพและความอยู่สบายของผู้อยู่อาศัยสูงสุด รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างท้องถิ่น วัสดุทางเลือก และโครงสร้างทางเลือกที่เหมาะสมกับการรับแรง มาผสมผสานเพื่อออกแบบ และก่อสร้างอาคารด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพการใช้สอยอาคารสูงสุด ทั้งด้านการประหยัดพลังงาน สภาวะน่าสบายของผู้ใช้อาคาร โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประชาชนทั่วไป

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมท้ายบท รวม 30% เกณฑ์การผ่าน 60% ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100%

แบบทดสอบหลังเรียน 70% เกณฑ์การผ่าน 60% ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100%

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ (Asst.Prof.Dr. Watcharin Jinwuth) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ผู้สอน

watcharinj@nu.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวอนรรฆอร สุวัตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยสอน

orere@ymail.com

เป้าหมายการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนเรียนจบสามารถ

- มีความรู้ และเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน

- เข้าใจถึงหลักการประยุกต์ในการนำวัสดุต่างชนิดกันมาผสมผสานในการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร

- สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll