ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | Concrete Building Technology


NU-MOOC

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นระบบโครงสร้างที่ได้รับความนิยมสำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในประเทศไทย อย่างไรก็ตามสถาปนิกผู้ออกแบบ เจ้าของอาคารและช่างก่อสร้างส่วนใหญ่ยังขาดพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการก่อสร้างชนิดนี้ ส่งผลให้อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่มีคุณภาพ และมีอายุการใช้งานที่สั้น ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รายวิชานี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และพฤติกรรมการรับแรงของระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการเลือกใช้ระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้สอยอาคาร

คุณสมบัติผู้เรียน

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร และช่างก่อสร้าง

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมท้ายบท รวม 30% เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100%

แบบทดสอบหลังเรียน 70% เกณฑ์การผ่าน 70% ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 100%

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ (Asst.Prof.Dr. Watcharin Jinwuth) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ผู้สอน

watcharinj@nu.ac.th

Course Staff Image #1

นางสาวอนรรฆอร สุวัตติพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยสอน

orere@ymail.com

เป้าหมายการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนเรียนจบสามารถ

- มีความรู้ และเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างที่มีในปัจจุบัน

- เข้าใจถึงหลักการประยุกต์ในการนำวัสดุต่างชนิดกันมาผสมผสานในการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร

- สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ได้อย่างยั่งยืน

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll