ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคบทบาทของประชาชน | Architecture and Sustainable Development for Everyone


NU-MOOC

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาที่ยั่งยืน และลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด แนวทางการประยุกต์ และ ปฏิบัติผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ภายหลังจากที่เรียนจบหัวข้อทั้ง 5 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะสามารถ

1. มีความรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของตน/ประชาชนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. สามารถแยกแยะเปรียบเทียบความรู้ที่ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

4. สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน

5. สามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6. สามารถนำเสนอแนวทางและ/หรือแนวความคิดด้านพฤติกรรมและ/หรือการใช้งานอาคารเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้

การวัดประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1. การประเมินผลการเรียนรู้จากคําถามปรนัยแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ร้อยละ 70

2. การประเมินผลความตั้งใจ และการเข้าร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 30 (จากการเข้าร่วมทํา Pre-test การทดสอบความรู้ย่อย และการทํากิจรรมในบทเรียน)

โดยนิสิตผู้ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และแบบประเมินผล ความพึงพอใจรายวิชา จะได้รับการพิจารณาให้ผ่าน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี

ภาควิชา สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2

นายประรินทร์ บุตรดี

ผู้ช่วยสอน

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll