ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พลังงานทดแทน | Renewable Energy


NU-MOOC

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เรื่องพลังงานรอบตัว เช่นพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทางอ้อม ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับพลังงานทดแทน สถานการณ์ด้านพลังงาน ความสําคัญและประโยชน์ของพลังงานทดแทน ประเด็นการอนุรักษ์ พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาปริญญาตรีและประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ภายหลังจากที่นิสิตเรียนจบหัวข้อทั้ง 5 ชั่วโมงแล้ว นิสิตจะสามารถ

1. มีความรู้เรื่องพลังงานและพลังงานทดแทน

2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน/พลังงานทดแทน

3. สามารถแยกแยะเปรียบเทียบการใช้พลังงานในชีวิตประจําวัน

4. สามารถประเมิน/แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน/พลังงานทดแทน

5. สามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองต่อประเด็นด้านการใช้พลังงาน

6. สามารถนําเสนอแนวทางและ/หรือแนวความคิดด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน/พลังงาน ทดแทนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้

การวัดประเมินผล

เกณฑ์การประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละ 100 แบ่งออกเป็นการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1. การประเมินผลการเรียนรู้จากคําถามปรนัยแบบทดสอบความรู้หลังเรียน ร้อยละ 70

2. การประเมินผลความตั้งใจและการเข้าร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 30

(จากการเข้าร่วมทํา Pre-test การทดสอบความรู้ย่อย และการทํากิจกรรมในบทเรียน)

โดยนิสิตผู้ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป และทําแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และแบบประเมินผล ความพึงพอใจรายวิชา จะได้รับการพิจารณาให้ผ่าน

Course Staff

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี (Sirimas Hengrasmee)

ภาควิชา สถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยสอน

นายประรินทร์ บุตรดี (Parin Buddee)

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll