ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ | Developing Learning Innovation for the Creativity Era


NU

รายวิชา

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

Developing Learning Innovation for the Creativity Era

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

e-mail : nu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ องค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การทดลองใช้ การประเมิน และการรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การนำไปใช้และผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุผลกระทบที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll