ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ | Development Environment for New Learning Society


NU

รายวิชา

NU010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

(Development Environment for New Learning Society)

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายรายวิชา

นิสิต / นักศึกษาครู ครู/ อาจารย์ นักการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

ดร.อัญชุลี ทองเงิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักการของออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ประเภท องค์ประกอบ วิธีการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียนที่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา และฝึกปฏิบัติพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 อธิบายความหมายสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้ในรายวิชาการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

LO2 บอกคุณลักษณะและองค์ประกอบสำคัญ ของการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ประเภท ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

LO3 ยกตัวอย่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ โดย จำแนกองค์ประกอบ จุดเด่น จุดด้อย ความแตกต่างได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสม

LO4 สามารถประเมินผลสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา และบอกแนวทางการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

LO5 สามารถออกแบบและพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ให้เหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll