ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC | Strategy in Building Professional Learning Community


NU

รายวิชา

NU011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC

(Strategy in Building Professional Learning Community)

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายรายวิชา

นิสิต / นักศึกษาครู ครู/ อาจารย์ นักการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์บุหงา วชิรศักดิ์มงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของ PLC (professional learning community) กระบวนการสร้างกลุ่ม PLC โดยใช้หลักการของพลวัตกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินการกลุ่ม การสรุปประเมินผลกลุ่ม และการจัดทำรายงานกลุ่ม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย หลักการ แนวคดิ และความจำเป็น ของการมีกลุ่ม PLC

LO2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการสร้างกลุ่ม PLC ตามหลักการของพลวัตกลุ่ม นับตั้งแต่ การเตรียมการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินกลุ่ม การประเมินและการรายงานผล

LO3 เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติในการสร้างกลุ่มและร่วมในกลุ่ม PLC อย่างมีประสิทธิภาพ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50

 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll