ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ | Counseling for Teachers Development in New Era


NU

รายวิชา

NU012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่

(Counseling for Teachers Development in New Era)

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายรายวิชา

นิสิต / นักศึกษาครู ครู/ อาจารย์ นักการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์บุหงา วชิรศักดิ์มงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ ตลอดถึงกระบวนการให้คำปรึกษา ทั้งมิติการสร้างสัมพันธภาพ ปฏิบัติการใช้เทคนิค และมิติขั้นตอนจนสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ การสังคมและส่วนตัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย องค์ประกอบ หลักการและกระบวนการของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ

LO2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการในด้านการสร้างสัมพันธภาพในการให้คำปรึกษา การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษา และขั้นตอนของกระบวนการการการให้คำปรึกษา

LO3 เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา ทั้งด้านการศึกา การอาชีพ สังคมและส่วนตัว

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 50

 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll