ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม | Learning Dynamic and Value Creation


NU

รายวิชา

พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม

Learning Dynamic and Value Creation

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการและความสำคัญของค่านิยม ค่านิยมไทยยุค 4.0 องค์ประกอบและกระบวนการของพลวัตการเรียนรู้ การสร้างค่านิยมไทยผ่านชุมชนเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้แบบพลวัตเพื่อส่งเสริมการสร้างค่านิยมไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ และความสำคัญของการสร้างค่านิยมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุค 4.0

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบและขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบพลวัต

3. ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการพลวัตการเรียนรู้สำหรับตนเองหรือชุมชนหรือองค์กรโดยมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll