ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ | Creative Use of social media


NU

รายวิชา

การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

Creative Use of social media

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ภัยร้ายและข้อดีของสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างสื่อสังคมออนไลน์ การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมาย มารยาทและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ และแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของสื่อสังคมออนไลน์

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll