ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ | The use of information technology for professional skill


NU

รายวิชา

การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ

The use of information technology for professional skill

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ นันท์นภัส อภิรัตน์ธนารัตน์

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความหมายและลักษณะของความเชี่ยวชาญในอาชีพ ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคล การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะและความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพได้

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. รหัสรายวิชา

    NU016
  2. วันเปิดเรียน

  3. วันปิดเรียน

  4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

    1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enroll