ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร | Creating Employee Engagement in Organizations


NU

รายวิชา

การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร

Creating Employee Engagement in Organizations

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน

ดร.โสภาค เจริญสุข

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ความเข้าใจ ความหมายเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร รวมถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความพึงพอใจในการทำงาน และความผูกพันของพนักงาน แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนและการสร้างความผูกพัน และการประเมินผลความผูกพันองค์กรด้วยเครื่องในการวัดและประเมินความผูกพันองค์กร และกลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์กรและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างความผูกพันในองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบแนวทางและหลักการในการวิเคราะห์และประเมินความผูกพัน และเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยและเครื่องมือในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll