ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working


NU

รายวิชา

การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ

Creating Professional Team Working

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

14 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุภาพร สรสิทธิรัตน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม คุณลักษณะของกลุ่ม ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กร

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการก่อตัวของกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน และบทบาทของบุคลากรในทีมงาน

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

Enroll