ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ | Creating Professional Team Working


NU

รายวิชา

การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ

Creating Professional Team Working

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ นักการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

14 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561

อาจารย์ผู้สอน

ดร.สุภาพร สรสิทธิรัตน์

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

e-mail : cu.hr.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและหลักการของพฤติกรรมกลุ่มทั้งกลุ่มแบบเป็นทางการและกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ โมเดลการก่อตัวของกลุ่ม คุณลักษณะของกลุ่ม ความแตกต่างของกลุ่มกับทีมงาน ประเภทของทีมงาน ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน และการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมกลุ่มที่มีผลต่อองค์กร

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการก่อตัวของกลุ่ม และเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่ม

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทีมงาน และบทบาทของบุคลากรในทีมงาน

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนางานแบบมืออาชีพ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

  1. รหัสรายวิชา

    NU018
  2. วันเปิดเรียน

  3. วันปิดเรียน

  4. จำนวนชั่วโมงที่นำแนะต่อสัปดาห์

    1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
Enroll