ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)


NU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้เป็นรายวิชาสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน โดยจะนำเสนอการวางแผนทางการเงินแบบเบื้องต้น และการวางแผนทางการเงินโดยใช้ Excel จากนั้นจะเป็นการสอนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเน้นคุณค่า อีกทั้งยังได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการลงทุนเน้นคุณค่าที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสุดท้าย มีการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่า เช่น Jitta.com และ Gurufocus.com

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนได้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

แบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ตาม Bloom’s taxonomy หรือ Outcome Base

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนทางการเงินและนำไปปรับใช้ได้

2. เข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยง สร้างแผนที่ทางความเสี่ยง และนำไปปรับใช้ได้

3. เข้าใจหลักการการลงทุนเน้นคุณค่าและนำไปปรับใช้ได้

4. สามารถเรียนรู้การลงทุนเน้นคุณค่าผ่านงานวิจัยได้

5. สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเน้นคุณค่าได้

การวัดประเมินผล

ผู้เรียนสามารถทำโจทย์ได้ผ่าน 50%

รายวิชานี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ดร.สัมพันธ์ เนตยานันท์

สาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: sampanteaching [at] gmail.com

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll