ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ | English for Computing


NU

เกี่ยวกับรายวิชา

      ศึกษาคำศัพท์ วลี สำนวนและประโยคที่ใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เท่าที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักการของภาษาอังกฤษ ตลอดจนการฝึกหัดใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ Study of vocabulary, phrases, expressions and sentences used in computer and study the rules of English as needed to be able to correctly interpret the principles of English and to practice with using English words for computer users.

       คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมี
                - นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
       วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                - เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ
                - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาตามบริบทที่พบ
                - เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อบูรณาการกับวิชาอื่นที่เรียนตามความสนใจ
                - เพื่อให้นำกลยุทธ์ในการเรียนไปใช้ในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และสร้างเสริมนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                - เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อการประกอบอาชีพการสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมมือและการร่วมกันในสังคม
       นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน
                - ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ไม่น้อยกว่า 50%

รายชื่อผู้สอนและทีมงาน1. ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา (wasinl@nu.ac.th)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร


2. ดร.วิมลา ผ่องแผ้ว (wimalap@nu.ac.th)

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจฯ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll