ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | Human Resource Management


NU

เกี่ยวกับรายวิชา

      ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การออกแบบคนที่เหมาะสมกับงาน และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

       คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมี
                - นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน
       วัตถุประสงค์การเรียนรู้
                - มีความรู้ และคระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยน งานเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุมีผล
                - เข้าใจ และสามารถอธิบาย แนวคิด ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และค้นคว้าเพิ่มเติมจา>
                - สามารถวิเคราะห์และอภิปรายถึงกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งการประยุกต์แนวคิดทฤษฎี กระบวนการและนำไปใช้
       นโยบายการวัด เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน
                - ผ่านเกณฑ์การประเมินแบบทดสอบหลังเรียน 50%

รายชื่อผู้สอนและทีมงาน

Course Staff Image #2
รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail : varinthorn.b@gmail.com

Course Staff Image #2
อาจารย์ลิขิต สมบูรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท Ampacet - Asia Pacific
E-mail : hr@ampacet.com)


cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll