ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นเรศวรศึกษา | Naresuan Study


NU

คำอธิบายรายวิชา

ระบุข้อมูลคำอธิบายรายวิชา /เกี่ยวกับรายวิชา /แนะนำรายวิชา
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศ ที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่พึ่งประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้ ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหาได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกหรือชี้และอธิบายความหมายตลอดจนการวิเคราะห์ให้ทราบถึงพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมุ่งเน้นนำพระราชกรณียกิจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความกล้าหาญ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา

2. ผู้เรียนสามารถบอกหรือชี้และอธิบายความหมายตลอดจนการวิเคราะห์หลักการพัฒนาตนเองตามฐานสาขาความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยของการปรับเปลี่ยนกลวิธีในการบริหารราชการแผ่นดิน

3. ผู้เรียนสามารถสรุป อภิปราย ยกตัวอย่าง อย่างมีวิจารณญาณและสามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตลอดจนประยุกต์ แก้ปัญหา และนำเสนอชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้าทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ติดตาม วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ชื่อ วศิน นามสกุล ปัญญาวุธตระกูล
ภาควิชา ประวัติศาสตร์ คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อผู้สอน E-MAIL

ajtop_1@hotmail.com


Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

Enroll