ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร | Spoken English for Pharmacist


NU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ระบุข้อมูลคำอธิบายรายวิชา /เกี่ยวกับรายวิชา / การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยในร้านยาด้วยการพูดเบื้องต้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 05 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนยกตัวอย่างประโยคที่ใช้บ่อยในการสนทนากับผู้มารับบริการที่ร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้

2. ผู้เรียนบอกประโยคในการสนทนาเกี่ยวกับโรค หรืออาการที่พบบ่อยในร้านยาเป็นภาษาอังกฤษได้วยอย่างเข้าใจเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิตเภสัชศาสตร์ เภสัชกร บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบท้ายบทเรียน 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:patcharaporns@nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์:055-961815

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll