ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ | Python Programming for Scientific Computations


NU

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเรียนรู้รายวิชา

โปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
(Python Programming for Scientific Computations)

เกี่ยวกับบทเรียน

การใช้งานโปรแกรม Python ขั้นพื้นฐาน Package ที่สำคัญของ Python การใช้ Numpy ในการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้น การใช้ Scipy ในการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การพลอตกราฟ โดยใช้ Matplotlib การคำนวณเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 50 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถคำนวณเลขคณิตพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม Python ได้
  2. ผู้เรียนสามารถคำนวณพีชคณิตเชิงเส้นโดยใช้ Numpy ได้
  3. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Scipy ได้
  4. ผู้เรียนสามารถพล็อตกราฟ และแสดงข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้ Matplotlib ได้
  5. ผู้เรียนสามารถคำนวณโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์โดยใช้ Sympy ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ธีรภาพ ฉันทวัฒน์
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ. ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมภาษา Python ในการสอน และ การวิจัยมาเป็นเวลากว่าสิบปี อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรอบรมการใช้งานโปรแกรม Python สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์และกราฟิก

นาย สุวิจักษ์ สุภาวงค์
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นาย สุวิจักษ์ สุภาวงค์ ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีประสบการณ์ในการตัดต่อสื่อวีดิโอการสอนออนไลน์สำหรับโครงการของวิทยาลัยฯ

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

E-Mail: teeraparbc@nu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll