ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเรียนร่วมศตวรรษที่ 21 | Start up Inclusive Education in 21st Century


NU

คำอธิบายรายวิชา

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21 สิทธิตามกฎหมาย สำหรับผู้มีความต้องการพิเศษในการศึกษา และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม การเตรียมนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครองสำหรับการศึกษาแบบเรียนร่วม รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่เหมาะสมกับสังคมไทยได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 12 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนบ่งบอกถึงความสำคัญของการเรียนร่วมที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทย

2. ผู้เรียนสามารถระบุอธิบายความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนมีระบบคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมที่มีความทันสมัย สามารถปรับรูปแบบต่างๆ ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมได้เหมาะสมกับความเป็นประเทศไทย 4.0 แบบเรียนร่วมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอื่น ๆ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : pu.fa@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll