ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน | Introduction to Computer Information science


NU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ วิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล พื้นฐานระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ กฏหมายจริยธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. ผู้เรียนสามารถจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ และอีเมลได้

4. ผู้เรียนสามารถใช้และประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นฐานในทำงานตามคุณลักษณะของโปรแกรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งอื่น ๆ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ourse Staff Image #3

ดร.กอบสุข คงมนัส
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Course Staff Image #4

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : s_tipparat@hotmail.com, เบอร์ 055-962413 , 088-2732342

No description available

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll