ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบการสอนอัจฉริยะ | Intelligent Tutoring System


NU

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและความสำคัญของระบบการสอนอัจฉริยะ ระบบการสอนอัจฉริยะ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน ปัญญาประดิษฐ์ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องระบบการสอนอัจฉริยะ ขั้นตอนการสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ และการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 8 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อ 2 ชั่วโมง 48 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความสำคัญของระบบการสอนอัจฉริยะ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบการสอนอัจฉริยะได้ถูกต้อง

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการสอนอัจฉริยะกับการเรียนการสอนได้เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เส็งศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
th.sengsri@gmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll