ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายควบคุมอาคาร | Building Regulations


NU

เกี่ยวกับวิชานี้

การเรียนรู้ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเพิ่มมูลค่าโครงการ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ทั้งหมด 7 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 147 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะพื้นฐานของกลุ่มกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารได้
  2. 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎหมายผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารได้
  3. 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายกฎหมายควบคุมอาคารทั่วไปได้
  4. 4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารพื้นฐานได้

คุณสมบัติผู้เรียน

    สาขาวิชาชีพ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง คุณวุฒิ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ระดับ 4 /นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม /สถาปนิก /วิศวกร /ช่างเขียนแบบ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

แบบฝึกหัดท้ายบท 45%

แบบทดสอบหลังเรียน 55% 

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

watcharinj@nu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.อุมาพร จันธิมา

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

umapornc@nu.ac.th

Course Staff Image #2

อนรรฆอร สุวัตติพันธ์

orere1977@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll