ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ | Real Estate Development


NU

About This Course

เรียนรู้การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การหาทำเลและสภาพแวดล้อมของโครงการ สำรวจโครงการอื่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ การประมาณการราคาสินค้าโครงการเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ การสำรวจข้อมูลด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 210 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ การหาทำเลและสภาพแวดล้อมของโครงการได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการสำรวจโครงการอื่นที่อยู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประมาณการราคาสินค้าโครงการเพื่อวางแผนรูปแบบโครงการได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินในการลงทุนโครงการ และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการได้รับจากโครงการ
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านกายภาพและด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ

คุณสมบัติผู้เรียน

    สาขาวิชาชีพ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง คุณวุฒิ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ระดับ 4 /นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม /สถาปนิก /วิศวกร /ช่างเขียนแบบ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

แบบฝึกหัดท้ายบท 45%

แบบทดสอบหลังเรียน 55% 

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

watcharinj@nu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.ธนสาร ช่างนาวา

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

thanasarnc57@email.nu.ac.th

Course Staff Image #2

อ.อุมาพร จันธิมา

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

umapornc@nu.ac.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll