ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เขียนแบบสถาปัตยกรรม | Architectural Drawing


NU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติละวิศวกรรมนเพิ่มมูลค่าโครงการ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ทั้งหมด 8 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 1 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนพื้นฐานการเขียนแบบและร่างแบบทางสถาปัตยกรรมได้ก่อสร้างอาคารได้
  2. ผู้เรียนสามารถอ่านแบบก่อสร้าง บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติได้
  3. ผู้เรียนอธิบายการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมการจัดการเอกสารพื้นฐาน
  5. ผู้เรียนสามารถเขียนแบบและร่างแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

    สาขาวิชาชีพ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง คุณวุฒิ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ระดับ 4 /นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม /สถาปนิก /วิศวกร /ช่างเขียนแบบ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

แบบฝึกหัดท้ายบท 45%

แบบทดสอบหลังเรียน 55% 

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

watcharinj@nu.ac.th

อนรรฆอร สุวัตติพันธ์

อนรรฆอร สุวัตติพันธ์

ผู้ช่วยสอน

orere1977@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll