ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เตรียมเกษียณเพื่อเสริมสร้างพฤฒพลัง | pre-retirement preparation to promote active ageing


NU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำอธิบายรายวิชา

หลักการเตรียมเกษียณตามแนวคิดพฤฒพลัง การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ และชะลอความเสื่อมตามวัย การเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตวัยเกษียณ โดยเฉพาะการวางแผนทางการเงิน และที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสังคมก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ การมีส่วนร่วมในสังคม สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการเตรียมเกษียณตามแนวคิดพฤฒพลังได้

2. ผู้เรียนบอกปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยและการชะลอความเสื่อมได้

3. ผู้เรียนบอกหรืออธิบายหลักการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพได้

4. ผู้เรียนบอกหลักการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตได้

5. ผู้เรียนบอกหลักการเตรียมความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในสังคมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักศึกษา วัยทำงาน และประชาชนทั่วไป

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการเรียนมาก่อน

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ณิชกานต์ ทรงไทย
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
email : nsongthai@gmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศาสตร์
e-Mail : swongduan@gmail.com

Course Staff Image #2

ผศ.ดร.ปาริชาติ ราชประดิษฐ์
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Mail : rparichart@hotmail.com

Course Staff Image #2

ผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
e-Mail : supakity@nu.ac.th

Course Staff Image #2

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Mail : chamaipornk@nu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll