ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย | The Science of Rejuvenation


NU

คำอธิบายรายวิชา

กลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก การประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน ดูแล ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง กลไกการทำงาน การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ทำงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน วัดผลแต่ไม่เก็บคะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด
แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด
ผู้เรียนที่มีผลคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail onraweekhong@gmail.com เบอร์ 055964654

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม 1

ผศ.ดร.วชิราวดี มาลากุล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail wachirawadeema@nu.ac.th เบอร์ 055964655

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม 2

ผศ.ดร.สะการะ ตันโสภณ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail.sakarat@nu.ac.th เบอร์.055964655.

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม 3

ผศ.ดร.ทิพย์ภาพร บัวเลิง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail tibpapornb@nu.ac.th เบอร์.055964766.

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม4

ดร.ทักษณี มหาศิริพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail taksaneem@nu.ac.th เบอร์.05596476.

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม5

ดร.วันทณี หาญช้าง
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail.wanthaneeh@nu.ac.th เบอร์.055964641...

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม6

นพ.โกวิทย์ ศุภโกศล
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail.kowits@nu.ac.th ..เบอร์.055964655.

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม7

อ.กิตติณัฐ รอดทองดี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail kittinatr@nu.ac.th เบอร์.055964655.

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll