ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง | DC Electric Circuit Analysis


NU

คำอธิบายรายวิชา

นิยามและหน่วย องค์ประกอบทางไฟฟ้าแบบ Passive และ Active วงจรตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของ Kirchhoff การแบ่งแรงดันและกระแส แหล่งกำเนิดพึ่งพิง วงจรออปแอมป์ การวิเคราะห์จุดรวม การวิเคราะห์วงรอบ ทฤษฎีการทับซ้อน ทฤษฎีบทของเทวินินและนอร์ตัน การถ่ายโอนกำลังสูงสุด องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร RC และ RL ค่าคงตัวเวลา ผลตอบสนองต่อฟังก์ชันบังคับคงตัว วงจร RLC อันดับที่สอง ผลตอบสนองธรรมชาติ รูปแบบต่าง ๆ ของความถี่ธรรมชาติ ผลตอบสนองบังคับ ผลตอบสนองบริบูรณ์


วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

  • 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในการหาค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า ในวงจรได้
  • 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดวิธีการในการนำทฤษฎีบทการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มาช่วยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  • 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และนำวงจรออปแอมป์มาสร้างเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้
  • 4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วงจร RC, RL อันดับหนึ่งและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์
  • 5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีในการหาสมการอธิบายระบบวงจร RLC อันดับที่สองและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์

การวัดผลและประเมินผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้


คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียน เรียนได้ทั้งหมด บุคคลทั่วไปและนักศึกษา


ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน (หากมี)

ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้นและแคลคูลัสเบื้องต้น เมทริกซ์เบื้องต้น และ ระบบสมการอนุพันธ์


จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 54 นาที)


คำแนะนำในการเรียนรู้

รายวิชาจะเปิดเนื้อหาทั้ง 5 บท (ชั่วโมงการเรียนรู้พร้อมกัน) ทุกท่านสามารถเข้าเรียนได้ตามความสะดวก แต่ผู้สอน แนะนำให้ท่าน เริ่มเรียนจากบทที่ 1,2,3,4 และบทที่5 ตามลำดับ


หัวข้อการแสดงความคิดเห็น (Discussion forum)

ผู้สอนจะเข้ามาตอบข้อคำถาม ประเด็นสงสัย (Discussion forum) ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาช่วงวันเสาร์ เวลา 21.00 น. หรือตอบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่เรียนได้แสดงความคิดเห็น คำถาม หรือประเด็นต่าง ๆ


ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุธ เชื้อเจริญ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทร 088-293-9055 e-Mail : thanavutc@nu.ac.th


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll