ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร | 3D Modeling using BIM Technology


NU

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบบจำลองเสมือนสามมิติสำหรับงานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างแบบจำลองอาคารที่แสดงฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทัศนียภาพของอาคาร รวมทั้งแสดงแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารได้ทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม ArchiCAD
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างโมเดลสามมิติอาคารขนาดเล็กได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างแบบก่อสร้างอาคารจากโมเดลได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองานสถาปัตยกรรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

    สาขาวิชาชีพ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง คุณวุฒิ งานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง  ระดับ 4 /นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม /สถาปนิก /วิศวกร /ช่างเขียนแบบ /ผู้รับเหมาก่อสร้าง และบุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

แบบฝึกหัดท้ายบท 45%

แบบทดสอบหลังเรียน 55% 

มีการเข้าเรียนครบทุก Unit 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่า ผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

คณาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒิ

ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

watcharinj@nu.ac.th

อนรรฆอร สุวัตติพันธ์

อนรรฆอร สุวัตติพันธ์

ผู้ช่วยสอน

orere1977@gmail.com

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll