ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น | Patient Education in Chronic Kidney Disease


NU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการให้ความรู้ผู้ป่วยด้วยภาษาธรรมดา การให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรัง ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ทั้งในเรื่องของ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง กลไกการเกิดโรค และอาการ ภาวะแทรกซ้อน หลักการรักษา การใช้ยา การติดตามการรักษาของตนเอง การปฏิบัติตัว

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 05 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และความสำคัญการให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรังที่ต้องให้แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือประชาชนทั่วไปได้

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรและนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบท้ายบทเรียน 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: patcharaporns@nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์:055-961815

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll